آدرس
میزان رضایت از میزان فرمان پذیری تایر و سهولت در رانندگی
نحوه برخورد عامل فروش و کارشناسان فنی نمایندگی
میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده
میزان رضایتمندی از کیفیت، طول عمر و قیمت تایر
قابلیت دسترسی، نحوه برخورد، اطلاع رسانی و دانش فنی کارشناسان نمایندگی
میزان رضایتمندی شما از سرویس خدمات گارانتی (در صورت واجد شرایط بودن)
رسیدگی به موقع و میزان تعهد و پاسخگویی شرکت در مورد خدمات پس از فروش